RODO

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Gminny Ośrodek pomocy społecznej w świerklanach, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany, tel. 32 430 42 54, e-mail: kontakt@ops.swierklany.pl, ePUAP: /OPSSwierklany/SkrytkaESP

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Obowiązki Inspektora ochrony danych pełni Marek Krupa; email: iod@twojabi.net

Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a)       W celu wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym:

  • ustawy z dnia 4 listopada o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin (Dz. U. z 2016r. poz. 1860),
  • ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2017r. poz. 1851 ze zm.),
  • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz. 1832),
  • ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2017r. poz 180),
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697),
  • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017r. poz.489 ze zm.),
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.),
  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.),
  • Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. W sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

b)      w celu zatrudnienia pracowników

c)       gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;

d)      na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2019 16:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Chojecki
Ilość wyświetleń: 314
13 czerwca 2019 16:03 (Damian Chojecki) - Zmiana treści zakładki.
13 czerwca 2019 16:02 (Damian Chojecki) - Zmiana treści zakładki.
13 czerwca 2019 16:01 (Damian Chojecki) - Dodanie nowej zakładki.