Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gopsswierklany.bipstrona.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2014-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Damian Chojecki , adres e-mail: dchojecki@swierklany.pl , telefon: 32 4408748.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów zdostepnością strony internetowej, jak również w przypadku innych problemów, na przykład z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt. osobami odpowiedzialnymi są : Damian Chojecki - tel 32 4408748, Katarzyna Chrószcz - tel. 32 4327536; kontaktować można się również dzwoniąc na nr tel. 32 4304254 oraz za pomocą poczty elektronicznej ops@swierklany.pl. Tą samą drogą można rownież składać wnioski o udostępnienie informacji niedostepnej oraz składać skargi na brak zapewnienia odpowiedzi.

Postępowanie odwoławcze

Powyczerpaniu wyżej wskazanej procedury można złozyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach mieści się w budynku Urzędu Gminy Świerklany, na parterze budynku. Wejście do GOPS jest możliwe z dwóch stron budynku: - wejście od strony ul. Kościelnej - brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową (schody); - wejście od strony ul. Kościuszki - dostęp z poziomu chodnika, prowadzący do GOPS. Nie ma konieczności korzystania z pochylni.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze budynku są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie schodów

Wszystkie pomieszczenia, z których korzysta GOPS znajdują się na parterze.

Dostosowanie wind

Winda w budynku dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, jednakże korzystając z GOPS nie ma konieczności korzystania z windy.

Dostępność pochylni

W budynku nie ma pochylni (nie ma konieczności korzystania).

Dostępność platform

W budynku nie ma platform (nie ma konieczności korzystania).

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Dostosowanie parkingów

Do budynku , w którym mieści się GOPS prowadzą dwa wjazdy - jeden od ul. Kościelnej, drugi od ul. Kościuszki, gdzie urządzono parkingi dla osób korzystających z GOPS oraz dla pracowników. Wyznaczone są także miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoby niewidome z psem asystującym są obsługiwane przez pracowników GOPS.

Dostępność tłumacza języka migowego

GOPS nie posiada wykwalifikowanej kadry do obsługi osób głuchych, głuchoniemych i głucho niewidomych (dyplomowanych tłumaczy), jednakże niektórzy pracownicy ukończyli kursy w zakresie podstaw języka migowego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2020 21:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Chojecki
Ilość wyświetleń: 36
16 października 2020 11:22 (Michalina Wojtal) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
16 października 2020 11:21 (Michalina Wojtal) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
16 października 2020 11:20 (Michalina Wojtal) - Aktualizacja deklaracji dostępności.