Komunikaty

Praca dla referenta

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach poszukuje kandydata na stanowisko referenta. Nabór ofert potrwa do 18 grudnia br. 

I  Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach, ul. Strażacka 1.

II Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu.

III Zakres zadań:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w tym obsługa klientów oraz obsługa wniosków składanych przez Internet i za pośrednictwem Platformy Informacyjno – Usługowej.

 2. Przygotowywanie projektów decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 3. Prowadzenie dziennika korespondencyjnego Ośrodka i poczty elektronicznej.

 4. Opracowywanie informacji na stronę internetową i do BIP.

IV Wymagania niezbędne wobec kandydata:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych.

 3. Posiadanie wykształcenia średniego.

 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.

 6. Znajomość przepisów:  ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Kodeks Postepowania Administracyjnego.

 7. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

V Wymagania dodatkowe wobec kandydata:

 1. Umiejętność opracowywania informacji na stronę internetową oraz do BIP.

 2. Podstawowa wiedza na temat platformy usług  elektronicznych (e-PUAP).

 3. Znajomość ustawy o pomocy społecznej.

VI Wymagane  dokumenty składane przez kandydata:

 1. List motywacyjny.

 2. Życiorys – curriculum vitae.

 3. Dokumenty poświadczające staż pracy.

 4. Kserokopie dyplomów potwierdzające wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.

 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 6. Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim.

 7. Oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie.

VI Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Praca przy komputerze.

VII Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:                       

Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy
niż 6%.                         

Informacje dodatkowe:

 1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności, które zostanie dołączone do jego akt osobowych.

 2. Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa na czas określony, nieprzekraczający
  6 miesięcy.      

 3. Kandydat zamierzający skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, przysługującemu osobie
  z niepełnosprawnością, obowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający niepełnosprawność.

W treści oferty należy zamieścić formułę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych)” . Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach
do dnia  18 grudnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklanach osobiście lub drogą pocztową. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór do pracy
na stanowisko referenta”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
i na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklanach. Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Świerklanach. Pracownikiem do kontaktów z kandydatami jest pani Anna Półtorak -
tel. (032) 4304254.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach

Jarosław Tarnowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2015 23:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Tarnowski
Ilość wyświetleń: 544
03 grudnia 2015 23:23 (Jarosław Tarnowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)