Komunikaty

Oferta pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach poszukuje kandydata na stanowisko referenta. Nabór ofert potrwa do 29 lutego br. 

I  Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach, ul. Strażacka 1.

II Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu.

III Zakres zadań:

 1. 1.       Prowadzenie spraw w zakresie świadczenia wychowawczego tj. programu „Rodzina 500+” oraz dodatków mieszkaniowych, w tym obsługa klientów oraz obsługa wniosków składanych przez Internet i za pośrednictwem Platformy Informacyjno – Usługowej.
 2. 2.       Przygotowywanie projektów decyzji w zakresie świadczenia wychowawczego i dodatków mieszkaniowych.

IV Wymagania niezbędne wobec kandydata:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych.
 3. Posiadanie wykształcenia średniego.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
 6. Znajomość przepisów:  ustawa o dodatkach mieszkaniowych, ustawa o pomocy państwa
  w wychowywaniu dzieci oraz Kodeks Postepowania Administracyjnego.
 7. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

V Wymagania dodatkowe wobec kandydata:

 1. Umiejętność opracowywania informacji na stronę internetową oraz do BIP.
 2. Podstawowa wiedza na temat platformy usług  elektronicznych (e-PUAP).
 3. Znajomość ustawy o pomocy społecznej.

VI Wymagane  dokumenty składane przez kandydata:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys – curriculum vitae.
 3. Dokumenty poświadczające staż pracy.
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzające wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim.
 7. Oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie.

 

VI Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Praca przy komputerze.

VII Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:                       

Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy
niż 6%.                         

 

 

Informacje dodatkowe:

 1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności, które zostanie dołączone do jego akt osobowych.
 2. Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa na czas określony, nieprzekraczający
  6 miesięcy.      
 3. Kandydat zamierzający skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, przysługującemu osobie
  z niepełnosprawnością, obowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający niepełnosprawność.

 

W treści oferty należy zamieścić formułę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych)”. Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach
do dnia  29 lutego 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklanach  osobiście lub drogą pocztową. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór do pracy
na stanowisko referenta”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
i na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklanach. Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Świerklanach. Pracownikiem do kontaktów z kandydatami jest pani Anna Półtorak -  
tel. (032) 4304254.

 

                                                                                                                                                             Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach

Jarosław Tarnowski

 

Data publikacji:   19 lutego 2016 roku

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2016 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Tarnowski
Ilość wyświetleń: 670
19 lutego 2016 14:10 (Jarosław Tarnowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)