Komunikaty

OGŁOSZENIE O NABORZE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: referent
w Zespole świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklanach, mieszczącym się przy
ul. Kościelnej 85, 44-266 Świerklany.
Wymiar czasu pracy: pełny etat.
I. Wymogi kwalifikacyjne:
1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie
- co najmniej półroczny staż pracy w dziale świadczeń rodzinnych
- znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
- obywatelstwo polskie,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe
- znajomość obsługi komputera i pakietu Microsoft Office
2. Wymagania dodatkowe:
- wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych - obsługa klienta w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+, programu „dobry start”, funduszu alimentacyjnego (przyjmowanie wniosków i sprawdzanie ich pod względem kompletności),
- znajomość ustawy o funduszu alimentacyjnym, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”,
- umiejętności obsługi komputera, w tym znajomość programów: Familia, TT- Pomoc (dodatki mieszkaniowe)
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
- umiejętność pracy w zespole,
- mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej.

II. Zakres wykonywania zadań na wymienionym powyżej stanowisku:
- Obsługa klienta w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, dodatku mieszkaniowego, programu „dobry start”, funduszu alimentacyjnego,
- przyjmowanie pełnej dokumentacji w zakresie świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego, „dobry start”, świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego,
- prowadzenie rejestru spraw,
- prowadzenie dziennika korespondencyjnego Ośrodka, obsługa poczty elektronicznej, platformy usług elektronicznych e - PUAP

III. Warunki pracy na danym stanowisku:
1. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
2. Obsługa klientów zewnętrznych.

IV. Wymagane dokumenty:
a. życiorys,
b. list motywacyjny,
c. dokumenty poświadczające wykształcenie,
d. kserokopie świadectw pracy,
e. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie
z art.6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., h. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
V. Informacja o danych osobowych
1) Administratorem Danych Osobowych (Administrator) osób ubiegających się o zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklanach jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach, adres: 44-266 Świerklany, ul. Kościelna 85.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@twojabi.net
3) Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4) Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą udostępniane innym podmiotom.
5) Kandydaci do pracy będą mogli odebrać swoje dokumenty w terminie 1 miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacji. Dokumenty można odebrać osobiście po wcześniejszym umówieniu się. Nie odebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 1 miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji.
6) Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, mogą zażądać ich usunięcia oraz pobrania.
7) Jeżeli osoba ubiegająca się o pracę uzna, iż Administrator przetwarza jej dane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
VII. Informacje dodatkowe:
1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności, które zostanie dołączone do jego akt osobowych.
2. Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa na czas określony, nieprzekraczający 6 miesięcy.
3. Kandydat zamierzający skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, przysługującemu osobie
z niepełnosprawnością, obowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający niepełnosprawność.
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Świerklanach lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany (decyduje data wpływu do GOPS). Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do pracy na stanowisko referenta w Zespole świadczeń” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2018r. do godz.15.30.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja
o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklanach. Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklanach.
Na rozmowę zostaną zaproszone osoby spełniające wymogi formalne. O terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Osobą do kontaktów z kandydatami jest Pani Danuta Bluszcz - tel. (032) 4304254.
Kandydaci składający oferty powinni zapoznać się z regulaminem (ogłoszeniem) dotyczącym naboru
na stanowisko urzędnicze: referent w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Świerklanach, zamieszczonym
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej
w Świerklanach.

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świerklanach

Michalina Wojtal

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2018 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Majtyka
Ilość wyświetleń: 229
11 grudnia 2018 12:54 (Andrzej Majtyka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2018 12:53 (Andrzej Majtyka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)