Formy pomocy - świadczenia niepieniężne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania

Prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Przyznanie niezbędnego...

Sprawienie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez z gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne Ośrodek pomocy społecznej opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W szczególności dotyczy to osób samotnych korzystających...

Praca socjalna

W celu poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku prowadzona jest praca socjalna. Zmierza ona ku wzmocnieniu ich aktywności i samodzielności życiowej. W ramach pracy socjalnej pracownik wspomaga osoby i rodziny wymagające pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej, zapobiega procesowi marginalizacji osób...