Formy pomocy - świadczenia niepieniężne

Praca socjalna

W celu poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku prowadzona jest praca socjalna. Zmierza ona ku wzmocnieniu ich aktywności i samodzielności życiowej. W ramach pracy socjalnej pracownik wspomaga osoby i rodziny wymagające pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej, zapobiega procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziała zjawiskom wykluczenia społecznego. W ramach pracy socjalnej udziela się osobom i rodzinom poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane
z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 08:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Tarnowski
Ilość wyświetleń: 744
16 marca 2015 08:05 (Jarosław Tarnowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)