Formy pomocy - świadczenia niepieniężne

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Ośrodek pomocy  społecznej  opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W szczególności dotyczy to osób samotnych korzystających z zasiłków stałych.

Składki na ubezpieczenia społeczne


Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem (również matka i ojciec współmałżonka) lub rodzeństwem ośrodek pomocy opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Konieczność sprawowania opieki stwierdza lekarz.

Składaka nie przysługuje, jeżeli:


- dochód na osobę w rodzinie opiekującej się przekroczy 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie oraz osoba opiekująca się podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub otrzymuje emeryturę albo rentę
- osoba w dniu złożenia wniosku o świadczenie ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat
- posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 25 lat , z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 08:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Tarnowski
Ilość wyświetleń: 509
16 marca 2015 08:06 (Jarosław Tarnowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)